Перейти до вмісту

Романішина Ольга Валеріївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Ольга Романішина


Інтереси

 1. Попереднє зміщення шорстких ізотропних поверхонь

Про Романішину Ольгу

Контакти

Каб.4-307

Хмельницький національний університет

Інститутська, 11

Хмельницький, 29013

Україна

· email: o.v.romanishina@gmail.com

телефон: +380973027317

Освіта

 • 1994

Хмельницький технологічнийінститут.

Диплом спеціалістза спеціальністю «Машини та апарати текстильної, легкої промисловості і побутового обслуговування» та отримала  кваліфікацію – інженер механік.

 • 1998

Хмельницький технологічний інститут.

Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.02.00 «Машинознавство» та отримання диплому кандидата технічних наук.

 • 2003

Атестат доцента

 • 2019

Хмельницький національний університет.

Диплом магістра з відзнакою Спеціальність 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці (за галузями)».

Наукові інтереси

o Попереднє зміщення шорстких ізотропних поверхонь

Наукові видання

Навчальні посібники та монографії

1. Навчальний посібник Романішина О.В., Калда Г.С., Шевеля В.В., Бєліков А.С., Мул А.М., Папірник Р.Б. Безпека експлуатації альтернативних джерел енергії. / ХНУ.2020р. с. – 226.

2. Навчальний посібник Романішина О.В., Романішин Д.В. :Правові основи цивільної безпеки працеохоронної політики та охорони праці О.В. Романішина, Д.В. Романішин – Хмельницький: ХНУ, 2022. – 133 с.

3. Навчальний посібник. Організація наглядової діяльності в сфері цивільної безпеки та охорони праці: навч. посібник/ О.М.Килимник, А.А. Нестер, О.В. Романішина.  – Хмельницький,: ХНУ, 2022. -195 с.

Статті у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та WebofScience

1.Романишина О.В., Нестер А.А., Никитин А.А., Мыслиборский В.В., Атаев С.В., Тютюнник О.С., Гордий Н.М. Экономический эффект экологической безопасности гальванического производства // Теоретическая и прикладная экология. 2020. № 4. С. 86–92. doi: 10.25750/1995-4301-2020-4-086-092.

2. O. V. Romanishina A. A. Nester, O. O. Nikitin, , L. O. Mitiuk, Yu. O. Polukarov. Achieving environmental securitywith economic impact “Науковий вісник НГУ” № 6, 2020, С.115-120. https://doi.org/10.33271/nyngu/2020-6/115  www.nvngu.in.ua.

Статті у фахових виданнях України

 1. Романішина О.В., Соколан Ю.С.  Аналіз програмного забезпечення для навчання та перевірки знань з питань охорони праці  // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – №4. – С.
 2. Романишина О.В., Нестер АА, Никитин ОО, Митюк ЛО, Полукаров, Ю.О. Достижение экологической безопасности с экономическим воздействием| Досягнення екологической безпеки с економічним ефектом// Науковый вестник Национального Горного Университета , 2020 , (6) , с. 115–120.
 3. Романишина О.В., Нестер А.А., Никитин А.А., Мыслиборский В.В., Атаев С.В., Тютюнник О.С., Гордий Н.М. Экономический эффект экологической безопасности гальванического производства// Общественно-научный журнал Теоретическая и прикладная экология. 2020. № 4. С. 86–92.
 4.  Романішина О.В., Соколан Ю.С.  Аналіз спеціалізованого програмного забезпечення з охорони праці для реєстрації нещасних випадків та аналізу травматизму// Вісник Хмельницького національного університету. – 2021. – №1. – С.58-67.
 5.  Романішина О.В, Нестер А.А., «Навчання предметів «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» з « Правовими основами цивільної безпеки» в закладах будівельного та цивільної безпеки профілю (для спеціальностей будівництва та цивільної безпеки). «Український журнал будівництва та архітектури», Дніпро, 2021, №4, с.78-85. DOI:10.30838/J.BPSACEA.2312.310821.78.792
 6.  Романішина О.В, Мисліборський В.В.« Запровадження ризик-орієнтованого підходу до визначення загрози виникнення та можливих наслідків впливу надзвичайних ситуацій в системі управління цивільною безпекою» // Український журнал будівництва та архітектури», Дніпро, 2022, №2, с.68-75. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.260422.68.853
 7. Романишина О.В., Нестер А.А., Никитин О.О., Мітюк Л.О. Навчання дисциплін спеціальності«Цивільна безпека» в закладах вищої освіти// Український журнал будівництва та архітектури», Дніпро, 2022, №3, с.68-75. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.050722.68.866.
 8. Соколан Ю.С., Романішина О.В. Оптимізація наглядової діяльності з питань аналізу та обліку нещасних випадків на підприємствах шляхом створення баз даних // Український журнал будівництва та архітектури. – №1., 2023. – с. 83-90
 9. Романишина О.В., Нестер А.А Проблемні питання підготовки фахівців цивільної безпеки кризового періоду // Науковий вісник ІДУ НДЦЗ (Цивільна безпека: Державне управління та кризовий менеджмент). – №1, червень 2023 С.79-97.
 10. Sokolan Iu., Romanishina O., Sokolan K., Maidan P., Karazey V. Features of increasing the wear resistance of machine parts by treatment with a concentrated heat flow. – Problems of Tribology, V. 28, No 2/108-2023, С.37-43.
 11. Romanishina O., Mylko V., Sokolan Iu., Savytskyj Yu. Modeling of contact interaction for a tool in the conditions of outgrowth // Вісник ХНУ. – №3, 2023 С.43-47.

Тези доповідей на конференціях

1. Романіщина О.В.,Автоматизовані технології проектування зручних робочих місць відповідно до ергономічних вимог. Онлайн науково-практичний семінар

«Сучасні технології та обладнання SIEMENS у виробництві та навчальному процесі» 5 травня 2020 р.Київ – Хмельницький.

2. Романіщина О.В., Бадрк О.О.Комп’ютерні технології навчання працівників з охорони праці. XVІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука:сьогодення та майбутнє». 27 листопада 2020 року .Тези доповідей. Том1.

3 Романіщина О.В., Мисліборський В.В. Системи управління охороною праці /Тези/  Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «Охорона праці: освіта і практика» 27 квітня 2021 року.

4. Романішина О.В., Мисліборский В.В. Інженерна психологія в системі поліпшення умов праці /Тези/  Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «Охорона праці: освіта і практика». Львів 27 квітня 2021 року.

5. Романішина О.В. Державне управління системи цивільного захисту/Тези/ Всеукраїнська науково-теоретична інтернет-конференціїя «Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності», 24 листопада 2021 року в м. Миколаїв.

6. Романішина О.В. Удосконалення системи управління охорони праці  /Тези/ХІІ Всеукраїнська «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці» ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «Охорона праці:освіта і практика».Львів. 12 травня 2022 року.

7. О. Романішина, Д. Олійник. Режими життєзабезпечення захиснихспоруд //Технічна творчість: Збірник наукових праць./ Хмельницький: ХНУ, 2022. – № 5 – 58-61 с.

8. О. Романішина, Д. Руснак / Удосконалення напрямів забезпечення пожежної безпеки. / Збірник наукових праць/. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні тенденції розвитку інженерії, технологій та транспорту» ХНУ, 18-19 жовтня

9. О. Романішина Удосконалення системи управління та нагляду за охороною праці і промисловою безпекою/Тези/ ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «Охорона праці: освіта і практика».11 травня 2023р. Львів

10. Ю. Соколан, О. Романішина Оптимізація наглядової діяльності з питань аналізу та обліку нещасних випадків на підприємствах шляхом створення баз даних/ Тези/ ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «Охорона праці: освіта і практика».11 травня 2023р. Львів. 11.О. Романішина, А. Нестер «Підготовка фахівців цивільної безпеки в період воєнного стану» II Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених «Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді». Тези доповіді. Збірник матеріалів, с. 107-112. 31 травня 2023 року, м. Луцьк.

Попередній досвід роботи

o З 1999 по 2000 рік працювала на посадах асистента, в подальшому доцента кафедри Будівництва та цивільної безпеки.

Викладання дисциплін

Для спеціальності 131 Прикладна механіка, освітня програма «Технології машинобудування»:

1. Основи організації електронного документообігу

2. Виробнича логістика

3. Інформатика

4. Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека

Для спеціальності 263 Цивільна безпека

1. Ергономіка

Для спеціальностей гуманітарно-педагогічногофакультету (спеціальності 015.38, 014.09) 1. Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека

Здобутки + Нагороди

Професійне зростання(+ підвищення кваліфікації)

 • Міжнародне стажування – Жешувська політехніка, Польща, відповідно до Наказу від 12.03.2021 № 68-КП (300 год.).
 • Останнє підвищення кваліфікації – Хмельницькому  національному університеті «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника»Наказ № 15-КП від 02.02.2022 (30 год.), сертифікат про кваліфікацію ХМ №02071234/22-114