Перейти до вмісту

Харжевський В’ячеслав Олександрович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор

В’ячеслав Харжевський


Інтереси

 1. Машинознавство
 2. Теорія механізмів та машин
 3. Синтез механізмів
 4. Системи автоматизованого проєктування (CAD/CAM/CAE)

Контакти

Каб. 4-307

Хмельницький національний університет

Інститутська, 11

Хмельницький, 29013

Україна

· email: vk.solidworks@gmail.com

Освіта

 • 2001 – закінчив з відзнакою Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) за спеціальністю «Технологія машинобудування», магістр.
 • 2004 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі шарнірного чотириланкового механізму» за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство.
 • 2007 – отримав вчене звання доцента кафедри машинознавства.
 • 2017 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, на тему «Теорія синтезу важільних напрямних механізмів та побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки» за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство.
 • 2019 – закінчив Сумський національний аграрний університет, освітня програма «Механізація сільського господарства», спеціальність 208 “Агроінженерія”, магістр.
 • 2021 – отримав вчене звання професора кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії

Наукові інтереси

 • Машинознавство
 • Теорія механізмів та машин
 • Синтез механізмів
 • Системи автоматизованого проєктування (CAD/CAM/CAE)

Наукові видання

Монографії, навчальні посібники з Грифом МОН України

1. Пастух І.М., Харжевський В.О., Олександренко В.П. Деталі машин. Курсове проєктування. Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2023. – 242 с.
2. Мартинюк А.В., Стечишин М.С., Харжевський В.О. Технічний сервіс та діагностика в агропромисловому комплексі. Навчальний посібник для студ. спец. 208 “Агроінженерія”. – Хмельницький ХНУ, 2020. – 238 с.
3. Харжевський В.О. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки методами кінематичної геометрії : монографія / В.О. Харжевський. – Хмельницький : РВЦ ХНУ, 2015. – 223 с. – ISBN 978-966-330-244-7.
4. Кіницький Я.Т., Харжевський В.О., Марченко М.В. Теорія механізмів і машин в системі Mathcad: навч. посібник – Хмельницький: РВЦ ХНУ, 2014. – 295 с. – ISBN 978-966-330-213-3 (рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ напряму підготовки «Інженерна механіка», лист №1/11-9266 від 16.06.2014).

Авторські свідоцтва та винаходи

1. Патент на корисну модель №113778, Україна, МПК F16H 21/00. Важільний шестиланковий механізм з регульованими тривалістю зупинки вихідної ланки, мкисмальним розмахом та кутом нахилу вихідної ланки у фазі зупинки / Харжевський В.О. – № u201609061; опубл. 10.02.2017; Бюл. №3 – 5 с.
2. Патент на корисну модель №114846, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірно-важільний механізм з регульованою тривалістю зупинки вихідної ланки на основі точки розпрямлення 5-го порядку / Харжевський В.О. – № u201609059; опубл. 27.03.2017; Бюл. №6 – 5 с.
3. Патент на корисну модель №114847, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням шестикратного вузла інтерполяції шатунної площини / Харжевський В.О. – № u201609060; опубл. 27.03.2017; Бюл. №6 – 5 с.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №70496 Україна. Синтез та аналіз важільних механізмів [Комп’ютерна програма] / В.О. Харжевський; дата реєстрації 16.02.2017.

Здобутки + Нагороди

Попередній досвід роботи

o Асистент, старший викладач, доцент кафедритехнологіїмашинобудування

Членство в асоціаціях

· Член редакційноїколегіїнауковоговидання«Вісник ХНУ».

· Заступник головиспеціалізованоївченої ради Д70.052.02 по захистудокторських та кандидатськихдисертацій

Професійне зростання(+ підвищеннякваліфікації)

Посади в ХНУ

Викладання

 • Деталі машин
 • Автоматизація розрахунків у машинобудуванні.
 • Системи інженерного аналізу
 • Машинознавство.